Potřebuji vyřídit

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán je ze zákona jediný dokument, který koordinuje rozvoj území jako celku i jednotlivé záměry na území. Stanovuje optimální míru zastavitelnosti, podmínky pro účelné využití nezastavěných ploch v sídle i krajině, pravidla a regulativy pro již zastavěná území a vytváří předpoklady pro novou výstavbu. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.