Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Převzetí lesních hospodářských osnov (LHO)

Převzetí lesních hospodářských osnov (LHO), dle § 25 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník, v případě spoluvlastnictví na základě plné moci spoluvlastník předmětného pozemku, soudní znalec pověřený notářem k vypořádání dědictví.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, (modrá budova, 2. patro.),
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář žádosti, v případě zastupování plná moc, doklad prokazující vlastnictví předmětného pozemku (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, pokud změna vlastnického vztahu není zanesena v katastru nemovitostí), v případě dědického řízení pověření od státního notáře.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

LHO jsou vlastníkům vydávány bezplatně.

Lhůty pro vyřízení:

Většinou se žádost vyřizuje obratem. Lhůty se však řídí zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v § 71 odst. 3, do 30 dnů od zahájení řízení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Případní spoluvlastníci pozemku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019