Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník, spoluvlastníci předmětného pozemku, případně jiný subjekt se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany (modrá budova)
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněný formulář žádosti, u pozemků s rozlohou nad 300 m2 územní souhlas příslušného stavebního úřadu, u pozemku s rozlohou nad 1000 m2 územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
 • doklad prokazující vlastnictví pozemku  (výpis z katastru nemovitostí, kopie kupní smlouvy)
 • snímek katastrální mapy
 • v případě zastupování plnou moc
 • v případě zalesňování je přílohou zalesňovací projekt vypracovaný odborným lesním hospodářem. Pokud se zalesňuje pozemek o výměře větší než 0,5 ha je třeba přiložit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, dle § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • v případě zalesňování zemědělských půd je nutné předložit odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaného pozemku a jestliže je pozemek součástí ZPF i souhlas s jeho odnětím ze ZPF. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním ani jiným poplatkem.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vydání rozhodnutí stanoví § 71  odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Případní spoluvlastníci pozemku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019