Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení přerušení provozování živnosti právní úprava: § 31 odst. 11 zákon č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, a končí dnem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem kromě povinností stanovených v § 31 odstavcích 2, 9 a 17, a v § 17 odst. 4 a 8, a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 1. FYZICKÁ OSOBA - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 2. PRÁVNICKÁ OSOBA - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Na základě oznámení přerušení provozování živnosti podnikatelem, živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného oznámení živnostenskému úřadu:

 1. Osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 2. Poštou, v případě elektronické podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na https://www.rzp.cz/elpod.html
 4. Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 5. Prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní živnostenský úřad oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ.: 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 7.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Vyznačení přerušení provozování živnosti do příslušného živnostenského rejstříku provede živnostenský úřad ve lhůtě do 5 - ti pracovních dnů od oznámení. 
O provedeném zápise je podnikatel vyrozuměn.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019