Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání společného povolení

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) vše zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů LZE vydat společné povolení.
U souboru staveb s e příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz § 94l zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Viz § 94l zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019