Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o stavebního povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání,.
Stavební povolení rovněž vyžadují změny staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední pozemek, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejich odstranění.
  • K žádosti o stavební povolení stavebník připojí doklady podle § 110 odst. 2 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Viz § 109 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019