Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost ohlášení stavby

Ohlášení stavby vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce.
Výčet staveb, u kterých postačí ohlášení stavby je uveden v ustanovení § 104 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední pozemek, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejich odstranění.
  • K ohlášení stavby stavebník připojí doklady podle § 105 odst. 2 a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 3 až 8 stavebního zákona.

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

  • Je-li  ohlášení úplné  a je-li záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky atd. vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
  • Oznámení společného  záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru do 30 dnů ode dne podání.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019