Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost oznámení záměru

Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Výčet všech staveb, u kterých postačí územní souhlas je uveden v ustanovení § 96 odst. 2 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby, která nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.
  • K oznámení oznamovatel připojí další náležitosti uvedené v ustanovení § 96 odst. 3 stavebního zákona.

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019