Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráta nebo poškození dokladu o vzdělání – vysvědčení (podobně výuční list či diplom o absolutoriu).

Podmínky a postup řešení:

 • V případě ztráty nebo poškození vysvědčení je třeba požádat školu, která vydala prvopis vysvědčení, o vydání stejnopisu vysvědčení (kopii vysvědčení škola nevydává). Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole.
 • O vydání stejnopisu vysvědčení školu požádá osoba, které byl vydán prvopis vysvědčení, nebo její zákonný zástupce. Forma žádosti není právními předpisy stanovena.
 • Za vystavení stejnopisu vysvědčení může škola požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč.
Specifické případy:
 • Pokud ve škole již není uložena dokumentace potřebná pro vydání stejnopisu vysvědčení, obraťte se na místně příslušný státní okresní archiv s žádostí o výpis z archivní dokumentace dané školy (archivy nevydávají stejnopisy vysvědčení). Na základě výpisu z archivní dokumentace následně požádejte školu o vydání stejnopisu vysvědčení.
 • Seznam státních okresních archivů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici například na https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0006 .
 • Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vysvědčení vztahuje, byla zničena (například při požáru nebo zaplavení budovy školy), vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.
 • Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis vysvědčení škola, která převzala její dokumentaci (nástupnická škola). Pro vyhledání nástupnické školy doporučujeme obrátit se na odbor školství příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, případně na Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy MŠMT, tel.: 234 811 347, e-mail: sekretariat.odbor20@msmt.cz (k dispozici jsou údaje až od roku 2000).
 • Pokud nástupnická škola neexistuje, může stejnopis vysvědčení vydat jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání. Pro vydání stejnopisu vysvědčení je třeba předložit výpis z archivní dokumentace zrušené školy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 16.8.2021