Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odklad povinné školní docházky

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 • Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Navštivte s dítětem školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě obou doporučení požádejte o odklad ředitele školy, obě doporučení přiložte k žádosti.
 • Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte řediteli školy v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, a to ve škole, ve které dítě hodláte zapsat, nebo ve škole, kde je dítě již zapsané k plnění povinné školní docházky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Na příslušné základní škole, kam chcete dítě zapsat k povinné školní docházce, případně ve škole, kde je již zapsané.
  • Dana Čížková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104A

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze řešit elektronicky

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.8.2020