Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úprava poměrů k nezletilému dítěti

Úprava poměrů k nezletilému dítěti (pro dobu do/po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů). Jedná se o rodiče nezletilých dětí, kteří spolu nežijí, nevedou společnou domácnost nebo jsou v průběhu rozchodu, je narušeno normální rodinné společenství, a tím i normální výkon rodičovských práv a povinností vůči dětem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan způsobilý k právním úkonům.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost. Pokud nastane tato situace, je vhodné se obrátit se s písemným návrhem na místně příslušný soud. Soudy mají povinnost poskytovat pomoc a poradenství občanům. Poradenství mohou poskytnout i orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Návrhem k příslušnému soudu (osobně, poštou), případně lze sepsání protokolárního návrhu u této instituce požádat. Pro rodiče, jejichž dítě má bydliště ve správním obvodu  ORP Sedlčany, jsou příslušné: Okresní soud v Benešově (pro obce Sedlec-Prčice), Okresní soud v Příbrami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Poradenství na Městském úřadu Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Odbor sociálních věcí, Úsek sociálně-právní ochrany. V pracovních dnech, v rozsahu pracovní doby Úřadu. Odpovědný pracovník: Bc. Pavla Sůsová, Mgr. Iva Kohoutková, Mgr. Věra Skálová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, rodný list dítěte, případně historicky vydané rozhodnutí soudu ve věci úpravy péče k dítěti.

Správní a jiné poplatky:

Soudní poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty stanoveny nejsou. Opatrovnický soud, který úpravu poměrů řeší, by měl soudní jednání nařídit bez odkladu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Oba rodiče jsou účastníky řízení, jejich právní zástupci, kolizní opatrovník je určen soudem (zastupuje zájmy nezletilého dítěte).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění posledních předpisů.

Další informace:

  • Související životní situace u provdaných rodičů bývá úprava poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu manželství. Po rozhodnutí v této věci probíhá rozvodové řízení. Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do péče společné, popř. střídavé výchovy.
    Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud především sleduje zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodičů, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Orgán sociálně právní ochrany dětí může vykonávat funkci kolizního opatrovníka.Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů v řízení, ustanoví soud zpravidla opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně-právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023