Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Opatrovnictví člověka

Omezení svéprávnosti člověka spadá výhradně do kompetence příslušného soudu. Soud zahajuje řízení o úpravě svéprávnosti povětšinou na návrh. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Návrh na zahájení řízení o úpravě svéprávnosti může podat kdokoliv u místně příslušného obvodního (okresního) soudu.

Podmínky a postup řešení:

K omezení svéprávnosti člověka lze přistoupit pouze v jeho zájmu a v souladu s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na zahájení řízení u místně příslušného soudu. K návrhu je možné připojit aktuální lékařské zprávy týkající se osoby, o jejíž svéprávnosti má být rozhodováno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • U příslušného okresního, případně obvodního soudu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz navrhovatele.

Formuláře:

  • Návrh na zahájení řízení o úpravě svéprávnosti není nikde blíže specifikován. V individuálním návrhu je nutné uvést důvody, které vedly k tomuto podání (zdravotní důvody, sociální důvody apod.).

Správní a jiné poplatky:

Bez soudního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou odvislé od činnosti a vytíženosti soudů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nikdo.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě navrhovatele jeho součinnost s příslušným soudem.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • V případě podání návrhu k soudu lze využít pouze se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019