Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1533

Obnova objektu v městské památkové zóně, ve vesnické památkové zóně a ochranném pásmu

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo památkové zóny (§17), je povinen podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko.
V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v ochranném pásmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník, správce, nebo uživatel nemovitosti, nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

 • Úmysl provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo památkové zóny
 • U nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). Je-li nemovitost ve společném jmění manželů, je třeba, aby s úpravou souhlasili a žádost podali oba manželé. U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek. Zastupování na základě platné plné moci je přípustné.
 • V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda práce zamýšlené na nemovitosti  jsou z hlediska zájmů státní památkové péče  přípustné nebo nepřípustné, a pokud přípustné, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky může správní orgán stanovit, je-li toho třeba pro ochranu a zachování hodnot nemovité kulturní památky, pro které bylo ochranné pásmo a památkové zóny vyhlášeny. Podkladem pro závazné stanovisko je písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3. Ten také poskytuje vlastníkovi kulturní památky v procesu zásahu do nemovitosti bezplatnou odbornou pomoc, například ve formě konzultací při zpracovávání projektové dokumentace.
 • Je-li žadatel nespokojen s podmínkami uvedené v písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, je mu dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), aby se před vydáním závazného stanoviska vyjádřil k uvedeným podkladům i způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhl jejich doplnění. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, případně osobní návštěvou u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
  úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00, 12:30-17:00, úterý 8:00-12:00, 12:30-15:00 (jiný den je možno si předem telefonicky dohodnout)
  • Iva Svobodová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost nemusí být podaná na předepsaném formuláři, ale v tomto případě by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři. 

Povinné přílohy jsou:

 • platný doklad o vlastnictví k památce (stačí informace z internetu) u nemovitostí, které se nezapisují do KN a u movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením
 • kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu
 • originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka (pokud je zvolen zmocněnec)
 • výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví (stačí informace z internetu)
 • jedno pare projektové dokumentace podle rozsahu a charakteru navržených prací  (je-li zpracována) -  projektová dokumentace se nevrací

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta je dána zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 - ti dnů od zahájení řízení, k nimž se přičítá až 30 dnů, jde-li o složitý případ.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze - vydává písemné odborné vyjádření Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov, www.npu.cz
  Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
  Mgr. Jindřiška Černochová – 724 663 768, cernochova.jindriska@npu.cz
  Oddělení péče o specifické druhy nemovitých kulturních památek, lidová architektura
  Mgr. Jana Berková – 274 008 262, berkova.jana@npu.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

Související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Opravné prostředky:

Je-li žadatel nespokojen se závazným stanoviskem, které obdržel, může se proti němu bránit, o čemž jej správní orgán poučí v závěru závazného stanoviska. Jestliže je závazné stanovisko vydáno ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad (například restaurování sochy), má podobu samostatného rozhodnutí a vlastník kulturní památky se proti němu může odvolat. Pokud je však závazné stanovisko vydáno ve věci, o níž je stavební úřad příslušný rozhodovat (především jde o práce na nemovité kulturní památce nebo nemovitosti v ochranném pásmu, které podle stavebního zákona vyžadují stavební povolení nebo alespoň ohlášení), má závazné stanovisko podobu podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  a obrana proti němu je poněkud složitější. Nelze se proti němu samostatně odvolat a jeho věcným závěrům se lze bránit až v řízení před stavebním úřadem.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Od 21. srpna 2008 platí úprava zákona o státní památkové péči v oblasti výše ukládání sankcí při porušení povinností. Za správní delikt fyzické osoby podnikající, právnické osoby i za přestupek fyzické osoby může úřad obce s rozšířenou působností uložit sankci až do výše 2 000 000 Kč. Na základě této novely došlo ke sjednocení výše sankcí za správní delikty a přestupky.

Nejčastější dotazy:

 • Co znamená pojem památkové ochranné pásmo (POP)?
  POP se prohlašuje pro ochranu vnějšího obrazu okolí kulturní památky, chráněného objektu či souboru objektu. Z definice nepřímo vyplývá, že POP několika jednotlivých památek či jejich areálů na sebe mohou územně navazovat a zahrnovat tak rozsáhlejší území, například celého historického jádra sídla. POP je formou nepřímé ochrany památky či chráněného sídla. POP však samo o sobě památkou, resp. chráněným památkovým územím není. POP zajišťuje ochranu vlastního chráněného území před „vnějším“ poškozením, k němuž by došlo například měřítkově neúměrnou novou výstavbou v těsném sousedství chráněného území nebo porušením panoramatu. Zabezpečuje uchování historických stavebních dominant, významných průhledů a podobně. Z titulu POP lze například bránit zásahům, které by narušily panoramatický pohled na chráněné sídlo. Lze tedy ovlivnit nejen výšku případných novostaveb, ale například i typ krytiny či tvar oken domu na území POP, který se v panoramatu bezprostředně uplatňuje.

Další informace:

 • Přímo ze zákona je vyloučena povinnost vyžádat si závazné stanovisko k zásahu na nemovitosti v ochranném pásmu tehdy, jde-li "o stavbu, změnu stavby, udržovací práce nebo umístění či odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti“. Výjimka vyplývá přímo ze zákona, aniž by bylo třeba ji zavádět do rozhodnutí o ochranném pásmu. Podmínkou uplatnění této zákonné výjimky je, že konkrétní zásah nezasáhne do vnějšího vzhledu nemovitosti. Výluka se týká pouze těch zásahů, které jsou v tomto ustanovení vyjmenovány, nevztahuje se naopak na zásahy, které vyjmenovává § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., avšak nejsou v citovaném výčtu v § 17 odst. 3 – netýká se tedy terénních úprav, odstranění stavby ani úpravy dřevin.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Památková péče

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Iva Svobodová

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020