Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu (§ 77)

Místní nebo přechodná úprava provozu jsou pojmy vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Místní úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená stálými dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Přechodnou úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný orgán státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Návrh na místní nebo přechodnou úpravu provozu je oprávněna podat fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je předchozí písemné vyjádření orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného návrhu na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Návrh na místní nebo přechodnou úpravu provozu musí být řádně zdůvodněna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Iva Hulanová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 102

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • písemný návrh (formulář) s uvedením kompletního názvu žadatele, popisem navrhované místní nebo přechodné úpravy provozu, včetně řádného zdůvodnění navrhovaných úprav dopravního značení a uvedením termínu úpravy provozu (u místní – realizace k určitému datu; u přechodné – od-do),
 • výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku se zakreslením navrhované úpravy provozu,
 • písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov)*
* v případě naléhavého vyřízení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu se nevybírá žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Policie České republiky
 • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 22.6.2020