Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko OSSL

Závazné stanovisko OSSL k dotčení lesních pozemků a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa, dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o souhlas závazným stanoviskem k vydání územního rozhodnutí jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a dále o souhlas závazným stanoviskem k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, v jehož zájmu má k dotčení pozemku dojít

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, (modrá budova, 2. patro.)
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář žádosti -  řádné zdůvodnění, v případě zastupování plnou moc, souhlasy vlastníků dotčených pozemků v případě, že nejsou žadatelem, situace uvažovaného záměru zakreslená v katastrální mapě, případně projektová dokumentace.

Formuláře:

 • Formulář žádosti lze osobně vyzvednout na Odboru životního prostředí - orgán státní správy lesů

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno správním ani jiným poplatkem.

Lhůty pro vyřízení:

Závazné stanovisko není úkon ve správním řízení, proto se postupuje podle § 6  odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta k vydání závazného stanoviska není stanovena. Za přiměřenou lhůtu se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník dotčeného pozemku, případní spoluvlastníci pozemku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Žávazné stanovisko je obvykle automaticky zasíláno rovněž příslušnému stavebnímu úřadu.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019