Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dětí k povinné školní docházce, žádost o zařazení dětí do základní školy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

 • Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
 • Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.
 • Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavte se k zápisu do 1. ročníku příslušné školy, v případě přestupu z jiné školy podejte písemnou žádost řediteli školy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Zápis – na příslušné vybrané základní škole, přestup – na obou školách.
  • Dana Čížková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104A

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Žádost o zařazení do základní školy nebo žádost o přestup do základní školy.
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (obdrží zákonní zástupci při zápisu, pokud se jedná o žáka budoucího 1. ročníku).
 • Rodný list dítěte.
 • Doklady dle požadavků ředitele školy.

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.8.2020