Přísedící u Okresního soudu v Příbrami

Okresní soud v Příbrami hledá, vzhledem k nedostatku přísedících, nové kandidáty na tuto pozici.

Podmínkou je trvalé bydliště v obci.

Zájemnci o výkon této funkce se mohou hlásit na sekretariátu MěÚ Sedlčany, tel. 318 822 742

Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky:

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let
2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým

se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“), musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

  • negativní lustrační osvědčení (vyžaduje se u ministerstva vnitra)
  • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona (viz příloha)

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích musí mít:

  • trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu obecního zastupitelstva

4) podle ustanovení § 74 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

  • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu).