Poplatková povinnost TKO 2022

S ohledem na účinnost novely zákona o místních poplatcích (od 1. ledna 2022), která reaguje na již dříve provedenou měnu v zákoně o odpadech, byla obcím uložena povinnost změny způsobu zpoplatnění za sběr, odvoz a ukládání směsného, tedy nevytříděného domovního odpadu.


Poplatníkem nového poplatku, který nahrazuje dříve zavedený, je fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště, nebo vlastník věci nemovité, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Zpoplatněny jsou nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města Sedlčany (včetně osad).

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech. To znamená, že za jednotlivé poplatníky vybírá poplatek plátce (např. předseda SVJ, případně jiná zmocněná osoba).

Základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (sběrných nádob). Jednotková cena  za litr objemu nádoby je stanovena na 0,47 Kč z možné 1,0 Kč (maximální cena stanovena zákonem). Městem Sedlčany jsou systémovou vyhláškou stanoveny velikosti sběrných nádob (započítává se objem 110, 220 a 1100 litrů). S ohledem na organizaci práce a stávající systém svozu je obecně závaznou vyhláškou stanovena možná periodicita, resp. frekvence svozů.

Každý plátce je povinen (ukládá zákon) ve stanovené lhůtě podat tzv. Ohlášení poplatkového subjektu, kterým si mimo jiné, tento (plátce) sjednává objednávku svozů, kterou je vhodné učinit na celý rok 2022, a to výběrem některé z variant (obdobně jako tomu bylo v roce 2013, resp. v dřívějších obdobích).

S ohledem na organizaci práce je zahájení přijímání „Ohlášení poplatkové povinnosti“ (registrace plátců) stanoveno na pondělí 15. listopadu 2021, přičemž následně bude probíhat vždy každé pondělí, úterý a středu, vždy v úřední hodiny (pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a dále od 12:30 hod. do 17:00 hod.; úterý od 8:00 hod. do 12:00 hod. a dále od 12:30 hod. do 15:00 hod.), až do uplynutí splnění této povinnosti, tj. do 15. ledna 2022. V posledním týdnu plnění ohlašovací povinnosti, tedy od 10. do 14. ledna 2022 a vzhledem k tomu, že 15. ledna 2022 je sobota, tak i v pondělí 17. ledna 2022 budou řádně podaná Ohlášení přijímána.

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti či platební kartou v pokladně Městského úřadu Sedlčany.

Pro platbu poplatku je také možné využít bezhotovostní platby převodem z účtu na sběrný účet města Sedlčany č. 19-700322684/0600, variabilní symbol složen takto – číslo místní části+1337+č. p. / č. e., přičemž podrobnosti k této skladbě jsou uvedeny rovněž v textu formuláře k ohlašovací povinnosti (čísla místních částí: 11 Doubravice; 12 Hradišťko; 13 Libíň; 14 Oříkov; 00 Sedlčany; 15 Sestrouň; 16 Solopysky; 18 Třebnice; 19 Vítěž; 20 Zberaz; k lokalitám místních částí11 Ústupenice; 13 Klimětice; 14 Oříkovec; 00 Lhotka; 00 Červený Hrádek; 15 Chalupy; 16 Deštno; 17 Štileček; 00 Roudný (část v k. ú. Sedlčany); 20 Roudný (část Zberaz). Ovšem v tomto případě si lze známky k označení sběrné nádoby vyzvednout až po připsání úhrady poplatku na příslušný účet a dále je nutné dodržet skladbu variabilního symbolu, aby bylo možné platbu jednoznačně identifikovat.

Pro větší komfort byl pro potřeby plátců vytvořen jednotný ohlašovací formulář (k využití zveřejněn na internetových stránkách města, vložen do periodika Radnice).

S případnými dotazy k vyplnění formuláře se obracejte na tel. 314 002 952 (Ing. Stanislav Dvořák), případně na tel. 314 002 917 (paní Marcela Vrbová), a to v úředních hodinách. Tito úředníci Vám také případně pomohou s vyplněním daného formuláře.

Ohlašovací formulář poplatkového subjektu TKO 2022