Změna č. 2 ÚP města Sedlčany, výsledky projednávání podaných žádostí Zastupitelstvem města Sedlčany

Bylo podáno celkem 90 žádostí o změnu územního plánu. V součtu se jednalo o 63 nově navržených ploch, či změn v územním plánu.

Dne 4. října 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, na kterém se rozhodovalo o zařazení těchto ploch do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany

Bylo schváleno 32 nově navržených lokalit, 5 lokalit bylo schváleno v redukovaném stavu a 26 lokalit nebylo schváleno zařadit do uvedené Změny č. 2. Plochy, které nebyly schváleny k zařazení jako budoucí plochy zastavitelné, se nacházely na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany (bonity), nebyly dopravně napojeny na veřejně přístupnou komunikaci, nenavazovaly na zastavěné území, nevhodně vybočovaly do volné krajiny, byly v kolizi s územním systémem ekologické stability a podobně.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ÚP Sedlčany č.2