Archeologie - informace, oznámení činnosti

Nový online formulář pro oznámení archeologům

Došlo k otevření nové možnosti pro podání oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Nově je k dispozici online formulář pro oznámení na webové adrese: http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/


Archeologická mapa České republiky

Archeologická mapa České republiky (AMČR) je informační systém pro sběr, správu a prezentaci dat o archeologických výzkumech na území ČR a pro poznání minulosti Čech, Moravy a Slezska. 

AMČR je určena profesionálním archeologům, odborníkům z blízkých oborů, studentům i zájemcům z širší veřejnosti, jimž nabízí možnost efektivně pracovat s poznatky získanými generacemi archeologů v naší zemi. Je provozována Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a Brně.

Obsažená data popisují desetitisíce archeologických výzkumů a jejich konkrétních poznatků. Zahrnují informace o vedoucích výzkumu, o tom, kdy výzkum probíhal, o jeho lokalizaci i to, jaké nálezy a z jakého období výzkum zjistil. Zvláštním typem záznamů jsou údaje o archeologických lokalitách, zjištěných povrchovým i dálkovým průzkumem. Většina záznamů je napojena na úložiště digitálních dokumentů a bibliografický katalog.

V současné době probíhá zavádění AMČR do ostrého provozu. Je dostupná většina jejích funkcí, probíhá však postupné plnění daty. Prozatím jde zejména o data k výzkumům provedeným po roce 2000 v Čechách (vyjma několika okresů, kde jsou data v přípravě), resp. po roce 2009 na Moravě a ve Slezsku. Systém tedy v současnosti slouží zejména pro potřeby managementu probíhajících archeologických výzkumů na území ČR. Retrospektivní data budou doplňována postupně. Pro Čechy bude většina dat dostupná počátkem roku 2018, pro Moravu a Slezsko budou data přibývat kontinuálně v následujících letech, v souvislosti s jejich postupnou digitalizací.

Pro procházení dat zájemcům z řad veřejnosti doporučujeme používat webovou aplikaci Digitální archiv AMČR (http://digiarchiv.amapa.cz).


Ochrana archeologického kulturního dědictví - minimum pro stavebníky

Platné zákonné normy

Ochrana archeologického kulturního dědictví je řešena:

Území s archeologickými nálezy

Územím s archeologickými nálezy (pojem použitý § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči), se rozumí území či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří.
Vzhledem k tomu, že na území Středočeského kraje nejsou nařízením kraje žádné plány území s archeologickými nálezy vymezeny, platí, že celé území Středočeského kraje je obecně považováno za území s archeologickými nálezy.

Záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum je ve své podstatě asistovaná likvidace archeologické památky. Je to archeologický výzkum ohroženého území, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo přírodními procesy je nevyhnutelné a nevyplývá možnost zachování archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního množství archeologických dat, jehož je ohrožené území nositelem.

Rozsah a forma záchranného archeologického výzkumu vždy závisí na rozsahu stavebního záměru a především na umístění konkrétní stavby v historické krajině. Podle těchto kritérií je zvolena metoda, strategie a s nimi související rozsah, časová a v neposlední řadě i finanční náročnost tohoto výzkumu.

Povinnosti stavebníka/investora

Oznámit, umožnit, ale také zaplatit. V § 22 zákona o státní památkové péči se píše, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci povinni tento záměr:

1. již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Co je doba přípravy stavby?

Čas začínající od okamžiku stavebního či jiného záměru majícího za následek zásah pod povrch současného terénu až po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V tuto dobu by  stavebník/investor měl vstoupit do jednání s oprávněnou archeologickou organizací na příslušném území okresu.

2. umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Finanční náklady archeologického výzkumu a rozlišení oprávněné archeologické organizace komu konkrétní stavbu hlásit

Zákon o státní památkové péči rozlišuje dvě varianty záchranného archeologického výzkumu:

  1. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady tento stavebník, a stavba se hlásí Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (pro urychlení výzkumu doporučujeme současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech).

  2. V případě, že nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu byla vyvolána činností fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, ale nikoliv v souvislosti s podnikáním, tj. všechny rodinné domky, bazény, ploty apod., pak hradí náklady subjekt provádějící archeologický výzkum, a stavba se hlásí Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

První kontakt stavebníka s archeologickou organizací

Stavebník/investor v době přípravy stavby požádá oprávněnou archeologickou organizaci písemně na předepsaném formuláři nebo prostřednictvím e-mailu o vyjádření ke stavební či jiné činnosti. Stavebník/investor obdrží toto vyjádření od archeologické organizace písemně.

Druhý kontakt stavebníka/investora s archeologickou organizací

Kdo provádí archeologické výzkumy v ČR?

Sankce za nedodržení zákonné oznamovací povinnosti

Oznámení výkopových prací a umožnění archeologického výzkumu je zákonným minimem, které musí stavebník splnit. Neoznámení zahájení zemních prací a neumožnění provedení záchranného archeologického výzkumu je protizákonné. Za nedodržení zákonné oznamovací povinnosti hrozí uložení sankce a za zničení území s archeologickými nálezy nese stavebník/investor odpovědnost!

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může:

Krajský úřad může: