Oddělení ICT

Kde nás najdete:

přízemí budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka 32

tel.: 318 822 742, 318 822 582, 314 002 909


Oddělení ICT


1. Agenda informačních technologií a systémů výkon samostatné působnosti

 • Kontinuální zajišťování funkčnosti informačních systémů úřadu a jejich propojení a koordinaci s informačními systémy státní správy, realizovat kompletní správu infrastruktury;
 • Ve spolupráci s věcně příslušnými odbory městského úřadu zajišťování analýz toku informací a informačních vazeb, na jejich základě pak navrhování koncepce rozvoje informačních systémů úřadu a potřeb informačních technologií;
 • Zajišťování správy IS, aplikačních programů a operačních systémů, realizování řádných archivací a zálohování dat a údajů IS;
 • Realizace, respektive zajišťování zaškolování zaměstnanců do práce s ICT, konzultací, poradenských činností a organizování odborných školení zaměstnanců v oblasti ICT;
 • Vyhodnocovat zavádění a využívání IS a navrhovat odpovídající opatření;
 • Doporučovat zajištění vybavenost odborů technikou, která souvisí s provozovaným IS, zajišťovat update, rozšíření, navrhování nákupu nového SW;
 • Předkládat ve spolupráci s vedením radnice a jednotlivými odbory podklady pro odbor majetku k centrálnímu nákupu software, hardware, rozmnožovací, fotografické, video a audiovizuální techniky, spojovací techniky včetně příslušenství;
 • Zajišťovat ve spolupráci s vedením radnice a ekonomickým odborem potřebnou funkčnost veškeré ICT techniky, podávat návrhy na výměnu, posílení, případně nákup nových technologií, zajišťovat jejich servisování a opravy;
 • Koordinovat soustřeďování a předávání finančních požadavků na krytí informačních technologií ekonomickému odboru, následně pak s odborem majetku realizovat jejich uplatňování, včetně kontroly čerpání
 • Konzultovat s majetkovým odborem potřeby komplexního zajištění spotřebního materiálu pro provoz existujících ICT technologií (náhradní díly, tonery, cartridge apod.);
 • Zajišťovat plnění ustanovení Zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti), Zákonů č. 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb. (Adaptační zákony k GDPR);
 • Zajišťovat plnění potřeb vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., IS veřejné správy;
 • Zajišťovat plnění požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu;
 • Zajišťovat monitorování aktivit a provozu na sociálních sítích s ohledem na zajištění ustanovení zákonů uvedených výše, tj. 181/2014 Sb., 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb. speciálně k zajištění bezpečnosti a eliminaci případných hrozeb;
 • Spolupracovat při navrhování propagace městského úřadu s využitím nejnovějších informačních technologií;
 • Zajišťovat ve spolupráci s odborem majetku vedení evidence HW a SW prostředků, včetně evidence nabývacích dokladů pro účely ochrany autorského práva a účetních operací;
 • Vést evidence licencí používaného software;
 • Zajišťovat ochranu elektronických dat a osobních údajů v elektronických informačních systémech.

2. Agenda informačních technologií a systémů výkon přenesené působnosti

 • Zajišťovat činnosti obdobně jako v předchozí agendě;
 • Zajišťovat propojení městského úřadu se sítěmi ústředních orgánů státní správy (např. Czechpoint, registry, datových schránek apod.);
 • Zajišťovat plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., IS veřejné správy;
 • Zajišťovat výkon informační služby městského úřadu dle usnesení vlády č. 595/1995, o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům z 25. 10. 1995;