STANDARDY kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Městský úřad Sedlčany, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), ve smyslu § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany (dále SPO), a to v souvislosti s legislativní povinností – zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. 1. 2015.

Městský úřad Sedlčany má zpracovány Standardy kvality výkonu SPO, které pravidelně aktualizuje a upravuje, a to vždy alespoň 1x v každém kalendářním roce. 

Kontrolu naplňování standardů kvality OSPOD Sedlčany provádí Krajský úřad Středočeského kraje.

OSPOD Sedlčany zveřejňuje informace o standardech/kritériích: 1a, 1b, 2c, 3a, 3b, 7a, 13a, 13b, 14a.

Další, povinně zpracovaná kritéria Standardů kvality výkonu SPO Městského úřadu Sedlčany, jsou veřejnosti k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, na adrese nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, v kanceláři vedoucí Odboru, a to při předchozím ujednání o termínu.

Informace o revizi pravidel pro naplňování standardů kvality SPO: zveřejněný text byl revidován v 11/2021, je platný od 15. 11. 2021 na následující období.

Standard 1.   Místní a časová dostupnost

Standard 2.   Prostředí a podmínky

Standard 3.   Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard 7.   Prevence

Standard 13. Vyřizování a podávání stížností 

Standard 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře STANDARDY kvality výkonu sociálně-právní ochrany