Grafický manuál znaku města Sedlčany

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Sedlčany (dále jen „Grafický manuál“) byl schválen Radou města Sedlčany dne 12. prosince 2018 (zn. RM 3-67/2018-2022) a je závazný pro všechny uživatele znaku města Sedlčany.

Grafický manuál znaku města Sedlčany kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního grafického stylu města Sedlčany, stanovuje jednotná pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. Grafický manuál tedy stanoví pravidla vizuálního stylu subjektu (veřejnoprávní korporace a dále jí zřízených nebo založených subjektů) tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na první pohled identifikovatelné s těmito subjekty.

Podle ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím výslovným souhlasem.

Pokud tedy bude chtít jiný subjekt použít znak města Sedlčany, musí nejdříve písemně požádat Radu města Sedlčany (viz kontakty na MěÚ Sedlčany) o udělení souhlasu. V případě žádosti o udělení souhlasu musí být žadatel jednoznačně identifikován a přesně specifikován účel využití znaku města Sedlčany. Pouze se souhlasem tohoto orgánu města, případně jí pověřené osoby nebo útvaru města Sedlčany, může být v souladu s Grafickým manuálem znak města Sedlčany použit.

Organizační složky a právnické subjekty zřízené nebo založené městem Sedlčany musí rovněž používat znak města v souladu se schváleným Grafickým manuálem, a to od doby jeho schválení.  

Znak města v souladu s Grafickým manuálem musí užívat všechny ostatní subjekty, organizace nebo fyzické osoby, na jejichž aktivity a podporu město Sedlčany finančně nebo naturálním plněním přispělo, kde je město Sedlčany jejich spolupořadatelem nebo nad kterými město Sedlčany přijalo záštitu.

Znak města Sedlčany je chráněn autorským zákonem.

Odpovědná osoba:

Bc. Markéta Křivská
tel.: +420 734 259 387
e-mail: tic@mesto-sedlcany.cz


Grafický manuál znaku města Sedlčany.pdf