Adresy dotčených orgánů státní správy, správců sítí a orgánů státní správy

Krajský úřad Středočeského kraj

Městský úřad Sedlčany

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Správa a údržba silnic Benešov

1. SčV a. s.

středisko Sedlčany

Středočeská plynárenská a.s.,

ČEZ Distribuce a. s.

Telefónica O2 Czech Republic a. s.

Policie ČR, dopravní inspektorát

Drážní úřad – sekce stavební, oblast Praha

České dráhy s.o.

ČD – Telematika

České dráhy a.s.

Povodí Vltavy, státní podnik

Lesy ČR s.p.

Lesní závod Dobříš

České radiokomunikace a.s.

Úřad pro civilní letectví

Pozemkový fond ČR

Vojenská ubytovací a stavební správa

Pozemkový úřad

Sedlčanské technické služby s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úřad pro zastupování státu ve všech věcech majetkových

Územní pracoviště Střední Čechy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze