Rybářství

Rybářství

Rybářské lístky

UPOZORNĚNÍ – RYBÁŘSKÉ LÍSTKY 

Od 1. dubna 2004 dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve zněné pozdějších předpisů, vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle § 20 zákona o rybářství) tj. Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí.

Rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Sedlčany), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

K žádosti o vydání rybářského lístku požadujeme tyto doklady:

Rybářský lístek („RL“) se vydává pro celé území ČR na dobu:

Vydání 1. rybářského lístku

Tyto kvalifikační předpoklady se prokazují osvědčením o získané kvalifikaci, které vydá právnická osoba* pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. (*pozn. Místní organizace Českého rybářského svazu).

Rybářský hospodář a rybářská stráž

Druhý a další rybářský lístek

Rybářský lístek pro cizince

Poplatky za rybářský lístek

  1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.