Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska

Tento projekt byl spolufinancován Středočeským krajem. 

 Komunitní plánování sociálních služeb

Město Sedlčany se v roce 2009 v rámci získané finanční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje přiřadilo k dalším městům a regionům Středočeského kraje, i celé České republiky, vytvářejícím vlastní sociální politiku.

Metodou komunitního plánování sociálních služeb, jejímž smyslem je zavedení efektivního procesu plánování rozvoje sociálních služeb, poskytovaných určitým skupinám obyvatel (seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a dalším osobám ohrožených sociálním vyloučením), byla snaha naplánovat a zabezpečit občanům regionu potřebnou sociální pomoc a služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Plánování probíhá otevřeným způsobem, spolupracují při něm zástupci poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost, každý občan města a regionu má možnost do plánovacího procesu vstupovat.

Tento úkol vyplynul z aktualizované verze Plánu sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska – zde nadefinovaného katalogu projektů a opatření (pod bodem Ř5), který byl usnesením Zastupitelstva města Sedlčany schválen dne 18.2.2008 - s prognózou očekávaného započetí činnosti v roce 2009.

Partnerem města Sedlčany v procesu – průvodcem a konečným externím zpracovatelem byla firma PROODOS Praha, Ing. Jan Přikryl, CSc. Proces tvorby plánu byl spolufinancován Středočeským krajem.

Vznik výsledného dokumentu - Komunitního plánu sociálních služeb Sedlčanska, byl projednán a vzat na vědomí valnou hromadou Sdružení obcí Sedlčanska dne 18.12.2009, odsouhlasen usnesením Zastupitelstva města Sedlčany dne 8.3.2010 a je připraven k zapracování do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010-2011, schváleném usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 12.10.2009.

Komunitní plán sociálních služeb Sedlčanska.pdf