Památková péče

V oblasti kultury vykonává odbor pouze činnosti týkající se památkové péče, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Přenesená působnost:

 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany (zák. č. 388/2002 Sb.), v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • Vede seznam kulturních památek pro svůj správní obvod.
 • Přijímá a kontroluje správnost a úplnost žádostí vlastníků kulturních památek, objektů v ochranném pásmu kulturních památek a objektů v památkových zónách o vydání závazného stanoviska státní památkové péče.
 • Postupuje tyto žádosti Národnímu památkovému ústavu k vyjádření.
 • Odborná vyjádření NPÚ postupuje vlastníku k vyjádření, které bere též v úvahu při vydání závazného stanoviska.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu.
 • Administruje případná odvolání vlastníků proti závaznému stanovisku.
 • Vede správní řízení s vlastníky ve věci porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Kontroluje a stvrzuje dodržení podmínek přidělení vlastníky vyžádané dotace z veřejných prostředků k obnově kulturní památky.
 • Provádí výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 • Dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v platném znění, a předpisů vydaných k jeho provedení.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem.
 • Aktualizuje evidenční údaje, stavebně historické popisy, a na základě terénní práce vytváří fotodokumentaci památkově chráněných a ostatních stavebně historicky hodnotných objektů.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky a zajišťuje metodickou pomoc obecním úřadům v  památkové péči.
 • Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky pro územní působnost patřící pod stavební úřady – Sedlčany, Petrovice, Sedlec – Prčice, Milín a Kamýk nad Vltavou (podrobnosti o způsobech zabezpečování těchto předpokladů stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou).
 • Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy (zejména s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze a Archeologickým ústavem v Praze) a dalšími kulturními institucemi, středisky a zařízeními.

Samostatná působnost:

 • Pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (vychází z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče).
 • Poskytuje informace z oblasti památkové péče pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro potřeby regionálního informačního střediska.

Další odkazy:
Důležité informace památkové péče
Aktuální informace památková péče
Památková péče - formuláře
Mapy památkových zón a ochranných pásem
Podmínky OP Vysoký Chlumec
Archeologie - informace, oznámení činnosti
Seznam kulturních památek ve správním obvodu Sedlčany
Seznam restaurátorů s licencí Ministerstva kultury