Úsek sociální péče


Agendové činnosti Úseku:

Pracovníci zařazení do tohoto Úseku realizují sociální práci, provádějí sociální šetření, poskytují sociální poradenství a pomoc, např. při uplatnění a vyplnění žádostí o dávky, příspěvky, při komunikaci s úřady, sjednávají konzultace s odborníky na speciální problematiky v návaznost na zjištěné potřeby klientů, ad.

Při řešení nepříznivé sociální situace, zejména se zaměřením na osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, způsobem života, příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální událostí, doporučují potřebný rozsah pomoci.

Provádějí posouzení životní situace klientů a nabízejí individuální plánování kroků a cílů, které by měly vést ke změně a zlepšení stavu.

Sociální pracovníci vykonávají terénní sociální práci a sociální šetření jako důležité východisko pro uplatnění metod sociální práce, analyzují sociální situace klientů a jejich sociálního okolí, syntetizují zjištěné poznatky a navrhují přiměřené řešení v jednotlivých krocích nebo preventivní či okamžitá opatření, zjišťují možnosti finanční a věcné pomoci, v průběhu procesu mohou klienta doprovázet, motivovat k činnosti, předávat mu zpětnou vazbu a podporu.

V terénu mohou provádět šetření spojenou s depistáží, tj. mapováním, vyhledáváním a diagnostikou osob ohrožených sociálním vyloučením, které patří do sledovaných cílových skupin v územně vymezené lokalitě, a to zejména těch, na které není zaměřena pozornost speciálních programů, a které mají být zajišťovány jako součást komunitní práce obcí.