Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 2070

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán je ze zákona jediný dokument, který koordinuje rozvoj území jako celku i jednotlivé záměry na území. Stanovuje optimální míru zastavitelnosti, podmínky pro účelné využití nezastavěných ploch v sídle i krajině, pravidla a regulativy pro již zastavěná území a vytváří předpoklady pro novou výstavbu. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan obce, vlastník nemovitosti na území obce, oprávněný investor, zástupce veřejnosti. Osoby mohou vystupovat samostatně, nebo být zastoupeny na základě plné moci. 

Podmínky a postup řešení:

 • Oprávněné osoby mohou navrhnout příslušné obci, aby pro své území pořídila územní plán (nebo její změnu). 
 • Tyto osoby mají spolu s veřejností právo účastnit se pořizování územně plánovací dokumentace.
 • Při pořizování územního plánu (dále „ÚP) je stavebním zákonem zajištěna účast veřejnosti v těchto krocích: 
  • 1. zadání ÚP, 
  • 2. společné jednání o návrhu ÚP, 
  • 3. veřejné projednání návrhu ÚP. 
 • Jednotlivé kroky v procesu pořizování ÚP oznamuje pořizovatel prostřednictvím písemností na fyzické i elektronické úřední desce své i příslušné obce. 
 • Písemnost se patnáctým dnem ode dne vyvěšení na úřední desku považuje za doručenou a od tohoto dne musí být zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů, celkem tedy 30. 
 • Obvykle je však písemnou zveřejněna po celou dobu, kdy může veřejnost uplatňovat námitky a připomínky. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

U příslušné obce je možno podat návrh, podnět či žádost za účelem zahájení pořizování územního plánu. Podání se činí na předepsaném formuláři s přílohami. 

 • U pořizovatele lze uplatňovat připomínky a námitky v procesu pořizování ÚP: 
  • písemně u společného jednání tak i veřejného projednání návrhu ÚP, 
  • písemně (osobně) na podatelně Městského úřadu Sedlčany, 
  • písemně (zasláním poštou) na adresu: Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, 
  • elektronicky (e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu: podatelna@mesto-sedlcany.cz, 
  • elektronicky (datovou schránkou), IDSS: frsbn7e

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Podle okolností na příslušné obci, a nebo u pořizovatele. Pořizovatel: Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S referenty odboru výstavby a územního plánování na MěÚ Sedlčany v úřední době, mimo úřední dobu po předchozí domluvě.

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 • Náklady na zpracování územního plánu hradí příslušná obec, pokud je však pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pro včasnou informovanost je vhodné pravidelně sledovat úřední desku příslušné obce i pořizovatele. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Lze využití internetový systém elektronické pošty, a nebo informační systém datových schránek.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánovací činnosti.

Související předpisy:

 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Opravné prostředky:

 • Proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. 
 • Osoba, která se domáhá svých práv dotčených vydáním ÚP formou opatření obecné povahy, může využití mimořádný opravný prostředek a obrátit se s žalobním návrhem na příslušný správní soud

Nejčastější dotazy:

 • Co je to územní plán a k čemu slouží?
  Územní plán je ze zákona jediný dokument, který koordinuje rozvoj území jako celku i jednotlivé záměry na území. Stanovuje optimální míru zastavitelnosti, podmínky pro účelné využití nezastavěných ploch v sídle i krajině, pravidla a regulativy pro již zastavěná území a vytváří předpoklady pro novou výstavbu. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území.
  Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
  Bez existence platného územního plánu nelze v obci vymezit nové zastavitelné plochy. Územní plán bývá často také podmínkou pro čerpání finančních dotací.
 • Proč je důležité se zajímat o územní plán?
  Pokud vlastníte nemovitost, chcete koupit nemovitost, chcete stavět či zažádat o dotaci je pro Vás územní plán důležitý. Územní plán ovlivňuje možnost využívání pozemků, a to především tím, že stanovuje, zda se smí, či nesmí na pozemcích stavět, jaká stavba se může, případně je vyloučena na pozemcích stavět, stanovuje způsob, kterým mohou být pozemky a stavby využívány a určuje základní podmínky využití ploch. Příkladem podmínek pro využití ploch je výšková regulace zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění pozemku, charakter zástavby, tvar střechy apod.
 • Na co se v územním plánu soustředit?
  Je třeba se dívat zejména na hlavní výkres a na koordinační výkres. Hlavní výkres obsahuje hranice zastavěného území, urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní krajiny a dále koncepci uspořádání krajiny (tj. územní systém ekologické stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání ložisek nerostných surovin atd.), koncepci veřejné infrastruktury (vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu), plochy a koridory pro územní rezervy. V koordinačním výkrese nalezneme limity využití území, které vyplývají jednak z právních předpisů (např. ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení vysokého napětí) nebo jsou stanoveny na základě právních předpisů (např. výpočtem určené ochranné pásmo zemědělské živočišné výroby), anebo plynou z vlastností území (např. území ohrožené sesuvy půdy).
 • Jak se v územním plánu orientovat?
  V každém územním plánu je barevné rozlišení jednotlivých ploch a případný kód. Tyto údaje určují, pro jaký účel je plocha vymezena. Většinou jsou vymezovány plochy bydlení, občanského vybavení (kultura, administrativa, školství apod.), výroba a skladování, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura (čistírna odpadních vod, regulační stanice, vodojem apod.), veřejná prostranství a další. Nezbytnou součástí výkresu je legenda. Podle legendy přiřadíme příslušný název plochy a tu pak nalezneme v textové části. V textové části bude pro danou plochu stanoveno hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití dané plochy a prostorové regulativy pro danou plochu (tj. minimální velikost pozemku, max. koeficient zastavění, min. procentuální zastoupení zeleně apod.).
 • Kde najdu územní plán?
  Územní plán je zveřejněn na webových stránkách příslušné obce.
 • Kde a jak se dozvím o pořizování územního plánu?
  Informace o pořizování a oznámení o konání veřejných projednání se doručují veřejnou vyhláškou a zveřejňují se na úředních deskách příslušných úřadů, které danou dokumentaci pořizují nebo pro jejichž území je pořizována (tj. na úřední desce příslušné obce, města a obce s rozšířenou působností). Je tedy vhodné pravidelně sledovat úřední desky. Příslušné informace jsou zveřejňovány i na internetu na stránkách příslušné obce i na elektronické úřední desce. Na stránkách příslušné obce jsou také zveřejňovány informace ohledně příprav změny územního plánu či tvorbě zcela nového územního plánu.
 • Jak postupovat, pokud chci zažádat o změnu územního plánu?
  Důvodem pro pořízení změny územního plánu může být vlastní podnět zastupitelstva obce, návrh orgánu veřejné správy, návrh fyzické či právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce, návrh oprávněného investora, tj. správce či provozovatele dopravní nebo technické infrastruktury.
  Návrhy na pořízení změny územního plánu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k předmětnému pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele), údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčeným návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny v území. Návrh je nutné podávat v písemné podobně na příslušnou obec.
 • Existují nějaká omezení pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu?
  Navrhovaný záměr je vždy nutné řádně promyslet. Záměr by se neměl nacházet na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany ZPF (I. a II. třída ochrany ZPF – dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu). Dle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, se mezi plochy bydlení pozemek vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Dalším důvodem pro nezařazení podnětu do změny územního plánu může být, pokud daný pozemek nenavazuje na zastavěné území, nevhodně vybočuje do volné krajiny, nachází se na lesním pozemku, či celý leží v ochranném pásmu lesa, dochází ke kolizi s územním systémem ekologické stability apod.
 • Kdo rozhoduje o pořízení územního plánu?
  O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na základě podaných návrhů na pořízení změny územního plánu. Na zařazení návrhu na pořízení územního plánu neexistuje právní nárok. Změna územního plánu je dlouhodobý a složitý proces, který je ovlivňován dalšími orgány státní správy. Mezi dotčené orgány státní správy patří například hygiena, hasiči, památkáři, orgány životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu a spousta dalších, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování zákonů zajišťujících veřejný zájem. Zcela běžnou praxí je, že může v průběhu procesu pořizování dojít k vyřazení záměru, které schválí zastupitelstvo obce, pro kterou je změna pořizována.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Územní plánování

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Veronika Stiborová

Datum poslední aktualizace: 15.2.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load