Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Evidence zemědělského podnikatele - Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Podnikání v zemědělství právní úprava: zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zápis do Evidence zemědělských podnikatelů (dále jen EZP) provede příslušný živnostenský úřad. Zemědělským podnikatelem je podle výše uvedeného zákona fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a za podmínek stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení živnosti právní úprava: zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon, nebo ŽZ)

Oprávnění provozovat živnost vzniká (s výjimkou zahraničních fyzických osob, které nedoložily povolení k pobytu dle § 5 odst. 5 ŽZ, a nově založených právnických osob) fyzickým osobám, právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního či obdobného rejstříku nezapisují u ohlašovacích živností dnem ohlášení.

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI jsou:
a) volná živnost (s 80 obory činnosti)
b) řemeslné (seznam řemeslných živností je v příloze č. 1 živnostenského zákona)
c) vázané (seznam vázaných živností je v příloze č. 2 živnostenského zákona)

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně právní úprava: § 17 odst. 3 zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu předem. V případě uzavření provozovny je povinen sdělit, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. To neplatí v případě mobilní provozovny.

Oznámení přerušení provozování živnosti právní úprava: § 31 odst. 11 zákon č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, a končí dnem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené živnostenským zákonem kromě povinností stanovených v § 31 odstavcích 2, 9 a 17, a v § 17 odst. 4 a 8, a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi dle § 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Vzhledem k tomu, že změny, které podnikatel je povinen oznámit, jsou různého charakteru a mohou být doloženy různými doklady, doporučujeme kontaktovat živnostenský úřad, který Vám poradí s konkrétní situací.

Podnikatel nemá povinnost oznamovat změny, které jsou již zapsané v základních registrech, obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (platí pro občany ČR) nebo v informačním systému cizinců (platí pro cizince).
Např. - Změnu adresy trvalého bydliště fyzické osoby
- Změnu sídla právnické osoby
- Změnu statutárního orgánu právnické osoby

Podnikání v silniční motorové dopravě dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Ten, kdo chce provozovat silniční motorovou dopravu (SMD) pro cizí potřebu, musí mít živnostenské oprávnění (koncesi) v potřebném rozsahu:
a) SMD – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
b) SMD – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
c) SMD – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
d) SMD – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Pokračování v provozování živnosti právní úprava: § 31 odst. 12 zákona č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 11 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu

Ustanovení odpovědného zástupce právní úprava: § 11 zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti

Výpis ze živnostenského rejstříku právní úprava: § 60 odst. 4 a 5 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:
a) podnikateli, kterého se týká, výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3
b) úplný výpis
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

Žádost o koncesi právní úprava: zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Oprávnění provozovat živnost vzniká (s výjimkou zahraničních fyzických osob, které nedoložily povolení k pobytu dle § 5 odst. 5 ŽZ, a nově založených právnických osob) fyzickým osobám, právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního či obdobného rejstříku nezapisují u ohlašovacích živností dnem ohlášení.

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI jsou:
a) volná živnost (s 80 obory činnosti)
b) řemeslné (seznam řemeslných živností je v příloze č. 1 živnostenského zákona)
c) vázané (seznam vázaných živností je v příloze č. 2 živnostenského zákona)
U koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load