Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon z hlediska posouzení vyvolané změny v území

Žádost o stavebního povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání,.
Stavební povolení rovněž vyžadují změny staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Žádost o vydání společného povolení

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) vše zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů LZE vydat společné povolení.
U souboru staveb s e příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Žádost ohlášení stavby

Ohlášení stavby vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce.
Výčet staveb, u kterých postačí ohlášení stavby je uveden v ustanovení § 104 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Žádost oznámení záměru

Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Výčet všech staveb, u kterých postačí územní souhlas je uveden v ustanovení § 96 odst. 2 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby, která nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Žádost společné oznámení záměru

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona lze vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru (dále jen „společný souhlas“), kterým se stavba umisťuje a povoluje.
Podá-li stavebník společné oznámení záměru vydá stavební úřad společný souhlas za předpokladu, že jsou splněny podmínky § 96 a 105 stavebního zákona.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load