Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí

V případě, že dojde k ohrožení života nebo zdraví dítěte a řešení nesnese odkladu, je možné kontaktovat Policii ČR nebo obecní/městkou policii, která oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany.

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež je součástí sociálně-právní ochrany dětí a řeší zejména výchovné problémy dětí a mládeže, děti ohrožené patologickým chováním nebo jednáním. Okruhy řešených problémů se týkají většinou: ŠKOLY - záškoláctví, šikana, neplnění povinností, nerespektování autorit, porušování školního řádu, drzé a vulgární chování vůči spolužákům a vyučujícím, slovní a fyzické napadání, vyčlenění ze školního kolektivu. RODINY - útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, neplnění povinností, sourozenecká rivalita, lhaní, podvádění, finanční negramotnost - dluhy, půjčky, neplacení závazků, pokut, násilí vůči členům rodiny, snížené výchovné kompetence rodičů, zanedbávání výchovy, nezdravé rodinné klima. SEBEOHROŽUJÍCÍHO CHOVÁNÍ – závadová parta, netradiční hnutí, chování inklinující k různým směrům s jejich patologickými projevy/, ortodoxní fandění, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, psychické problémy - deprese, psychózy, psychiatrická diagnóza, suicidální chování, předčasný sexuální život, rizikové chování - adrenalin, prostituce, promiskuita, experimentování, zneužívání omamných a psychotropních látek, patologické hráčství, závislost na PC, zdravotní problémy dítěte v důsledku narušených rodinných vztahů. TRESTNÉ ČINNOSTI, PŘESTUPKOVÉHO JEDNÁNÍ, PÁCHÁNÍ ČINŮ JINAK TRESTNÝCH – porušování právních norem dítětem nebo mladistvým.

Náhradní rodinná péče

Instituty náhradní rodinné péče: svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče (příbuzný nebo dítěti blízká osoba), osvojení, pěstounská péče (příbuzný, osoba dítěti blízká nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP), pěstounská péče na přechodnou dobu (osoba zařazená v evidenci krajského úřadu), poručenství (příbuzný nebo dítěti blízká osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP).

Nebezpečí ohrožení sociálním vyloučením

Občané nebo rodiny s dětmi, kteří se ocitli v hmotné nouzi po ztrátě zaměstnání, případně v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Dále osoby žijící bez důstojného bydlení a ohrožené sociálním vyloučením v důsledku rizikového způsobu života. Osoby ohrožené materiálními problémy a předlužeností.

Opatrovnictví člověka

Omezení svéprávnosti člověka spadá výhradně do kompetence příslušného soudu. Soud zahajuje řízení o úpravě svéprávnosti povětšinou na návrh. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil.

Pomoc v případě výskytu problému s alkoholem, drogou, patologickým hráčstvím

Nepříznivá životní situace občanů závislých na alkoholu a jiných omamných a psychotropních látkách, hracích automatech či ohrožených jinými závislostmi a jejich rodin a blízkých.

Poradenství v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Pomoc a doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů, rodičů a nezletilých dětí, situací spojených s rozvodem manželství, úpravy poměrů nezletilých dětí, vyživovací povinnosti, úpravy styku nezletilých dětí s rozvedenými rodiči, prarodiči, popř.určení otcovství k nezletilým dětem, pomoc osaměle žijícím rodičům nezletilých dětí.

Úprava poměrů k nezletilému dítěti

Úprava poměrů k nezletilému dítěti (pro dobu do/po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů). Jedná se o rodiče nezletilých dětí, kteří spolu nežijí, nevedou společnou domácnost nebo jsou v průběhu rozchodu, je narušeno normální rodinné společenství, a tím i normální výkon rodičovských práv a povinností vůči dětem.

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load