Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1543

Vydávání doslovných výpisů

Matriční úřad Sedlčany vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody matričního obvodu Sedlčany. Matriční úřad může vydat oprávněné osobě doslovný výpis z matriční knihy, který obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění. Doslovný výpis, který lze pořídit fotokopií matričního zápisu, se zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo se jí vydá osobně po předložení platného průkazu totožnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Doslovný výpis z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, popřípadě jejich zmocněncům*,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů).

* Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Podmínky a postup řešení:

Doslovný výpis z matriční knihy může být vydán pouze oprávněné osobě na základě její žádosti (viz výše).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba musí podat matričnímu úřadu žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy osobně nebo v listinné podobě. Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Příslušný úřad - dle vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala na území města Sedlčany, je příslušný Městský úřad Sedlčany Odbor vnitřních věcí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336
  Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802
  Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • Matrika manželství
 • Matrika úmrtí
 • Matrika narození
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti žadatele;
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců;
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby;
 • žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy v listinné podobě, pokud není podána ústní žádost.

Formuláře:

 • Jednotný formulář není stanoven. Formulář je k dispozici přímo na matrice.

Správní a jiné poplatky:

 • Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč, je-li fotokopie pořizována na kopírovacím stroji 15,- Kč za první stranu formátu A4 a za každou další započatou stranu formátu A4 5,- Kč. 
 • Celková výše správního poplatku je závislá na tom, z kolika stran se doslovný výpis skládá. 
 • Při osobním vyřízení žádosti se správní poplatek hradí v hotovosti na místě.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání doslovného výpisu je 30 dnů od obdržení žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 až § 25).
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)

Opravné prostředky:

Pokud matriční úřad žadateli - fyzické osobě - nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. et Bc. Milena Barešová

Datum poslední aktualizace: 11.9.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load