Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"). Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem: -veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek - církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek

Nahlížení do matričních knih

Nahlížení do matričních knih. Oprávněná osoba může za přítomnosti matrikáře nahlédnout do matriční knihy a seznámit se s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Narození – vystavení rodného listu

Narození – vystavení rodného listu narozeného dítěte

Osvědčení k církevnímu sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Upozornění: Manželství nevznikne, pokud nebyly ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož že i mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Úmrtí

Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela v matričním obvodu městského úřadu Sedlčany

Určení otcovství k nenarozenému, příp. narozenému dítěti

Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti

Vydávání doslovných výpisů

Matriční úřad Sedlčany vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody matričního obvodu Sedlčany. Matriční úřad může vydat oprávněné osobě doslovný výpis z matriční knihy, který obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění. Doslovný výpis, který lze pořídit fotokopií matričního zápisu, se zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo se jí vydá osobně po předložení platného průkazu totožnosti.

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů

Matriční úřad Sedlčany vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody matričního obvodu Sedlčany. Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu: 1/ rodného listu, kterým se prokazuje narození; 2/ oddacího listu, kterým se prokazuje uzavření manželství; 3/ úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí; a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec") s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na- území cizího státu- zastupitelském úřadu ČR- námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen "Vysvědčení"), které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání.

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině O zápis do zvláštní matriky se žádá v případě: - narození státního občana ČR v cizině - uzavření manželství státního občana ČR v cizině - úmrtí státního občana ČR v cizině

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load