Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova objektu v městské památkové zóně, ve vesnické památkové zóně a ochranném pásmu

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo památkové zóny (§17), je povinen podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko.
V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v ochranném pásmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník, správce, nebo uživatel nemovitosti, nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

 • Úmysl provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo památkové zóny
 • U nemovitostí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). Je-li nemovitost ve společném jmění manželů, je třeba, aby s úpravou souhlasili a žádost podali oba manželé. U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek. Zastupování na základě platné plné moci je přípustné.
 • V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda práce zamýšlené na nemovitosti  jsou z hlediska zájmů státní památkové péče  přípustné nebo nepřípustné, a pokud přípustné, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky může správní orgán stanovit, je-li toho třeba pro ochranu a zachování hodnot nemovité kulturní památky, pro které bylo ochranné pásmo a památkové zóny vyhlášeny. Podkladem pro závazné stanovisko je písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3. Ten také poskytuje vlastníkovi kulturní památky v procesu zásahu do nemovitosti bezplatnou odbornou pomoc, například ve formě konzultací při zpracovávání projektové dokumentace.
 • Je-li žadatel nespokojen s podmínkami uvedené v písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, je mu dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), aby se před vydáním závazného stanoviska vyjádřil k uvedeným podkladům i způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhl jejich doplnění. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, případně osobní návštěvou u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
  úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00, 12:30-17:00, úterý 8:00-12:00, 12:30-15:00 (jiný den je možno si předem telefonicky dohodnout)
  • Iva Svobodová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost nemusí být podaná na předepsaném formuláři, ale v tomto případě by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři. 

Povinné přílohy jsou:

 • platný doklad o vlastnictví k památce (stačí informace z internetu) u nemovitostí, které se nezapisují do KN a u movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením
 • kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu
 • originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka (pokud je zvolen zmocněnec)
 • výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví (stačí informace z internetu)
 • jedno pare projektové dokumentace podle rozsahu a charakteru navržených prací  (je-li zpracována) -  projektová dokumentace se nevrací

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta je dána zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 - ti dnů od zahájení řízení, k nimž se přičítá až 30 dnů, jde-li o složitý případ.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze - vydává písemné odborné vyjádření Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov, www.npu.cz
  Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
  Mgr. Jindřiška Černochová – 724 663 768, cernochova.jindriska@npu.cz
  Oddělení péče o specifické druhy nemovitých kulturních památek, lidová architektura
  Mgr. Jana Berková – 274 008 262, berkova.jana@npu.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

Další informace:

 • Přímo ze zákona je vyloučena povinnost vyžádat si závazné stanovisko k zásahu na nemovitosti v ochranném pásmu tehdy, jde-li "o stavbu, změnu stavby, udržovací práce nebo umístění či odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti“. Výjimka vyplývá přímo ze zákona, aniž by bylo třeba ji zavádět do rozhodnutí o ochranném pásmu. Podmínkou uplatnění této zákonné výjimky je, že konkrétní zásah nezasáhne do vnějšího vzhledu nemovitosti. Výluka se týká pouze těch zásahů, které jsou v tomto ustanovení vyjmenovány, nevztahuje se naopak na zásahy, které vyjmenovává § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., avšak nejsou v citovaném výčtu v § 17 odst. 3 – netýká se tedy terénních úprav, odstranění stavby ani úpravy dřevin.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load