Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Kácení u kulturní památky, v památkových zónách a ochranných pásmech

V zahradách, které jsou součástí kulturní památky, a také na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně a ochranných pásmech je ke kácení dřevin potřeba povolení správního orgánu státní památkové péče.

Obnova kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče.
Obnovou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů se rozumí údržba, oprava, rekonstrukce nebo jiná úprava kulturní památky:
a) pojem "údržba“ je odstranění nežádoucích změn kulturní památky, které nastaly v důsledku jejího užívání (například nátěr fasády)
b) pojem "oprava“ je odstranění následků poškození kulturní památky nebo účinků jejího opotřebení (například doplnění části větrem stržené střešní krytiny)
c) pojem "rekonstrukce“ je konstrukční a technologické zásahy do kulturní památky, které přinesou změnu jejích technických parametrů nebo změnu její funkce či jejího účelu (například adaptace tovární budovy na výstavní prostor či restauraci),
d) pojem "jiná úprava“ není jakákoliv úprava kulturní památky, nýbrž pouze modernizace budovy při nezměněné funkci, to je úprava kulturní památky, při které se její části nahrazují modernějšími částmi, zvyšuje se vybavenost nebo rozšiřuje její využitelnost, aniž by se změnila její funkce (například zavedení ústředního topení namísto lokálního vytápění kamny, adaptace půdy pro obytné účely)
- nástavba je zásah, kterým se kulturní památka zvyšuje
- přístavba je zásah, kterým se kulturní památka půdorysně rozšiřuje, přičemž přistavovaná část je provozně propojena se stavbou stávající

Obnova objektu v městské památkové zóně, ve vesnické památkové zóně a ochranném pásmu

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nebo památkové zóny (§17), je povinen podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko.
V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v ochranném pásmu.

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel

Pojmem „restaurování“ se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu – díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce (například obnova obrazu nebo sochy).

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení k restaurování. Toto povolení uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím prokázání jejích odborných předpokladů.

Proces povolení je stanoven § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load