Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán je ze zákona jediný dokument, který koordinuje rozvoj území jako celku i jednotlivé záměry na území. Stanovuje optimální míru zastavitelnosti, podmínky pro účelné využití nezastavěných ploch v sídle i krajině, pravidla a regulativy pro již zastavěná území a vytváří předpoklady pro novou výstavbu. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan obce, vlastník nemovitosti na území obce, oprávněný investor, zástupce veřejnosti. Osoby mohou vystupovat samostatně, nebo být zastoupeny na základě plné moci. 

Podmínky a postup řešení:

 • Oprávněné osoby mohou navrhnout příslušné obci, aby pro své území pořídila územní plán (nebo její změnu). 
 • Tyto osoby mají spolu s veřejností právo účastnit se pořizování územně plánovací dokumentace.
 • Při pořizování územního plánu (dále „ÚP) je stavebním zákonem zajištěna účast veřejnosti v těchto krocích: 
  • 1. zadání ÚP, 
  • 2. společné jednání o návrhu ÚP, 
  • 3. veřejné projednání návrhu ÚP. 
 • Jednotlivé kroky v procesu pořizování ÚP oznamuje pořizovatel prostřednictvím písemností na fyzické i elektronické úřední desce své i příslušné obce. 
 • Písemnost se patnáctým dnem ode dne vyvěšení na úřední desku považuje za doručenou a od tohoto dne musí být zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů, celkem tedy 30. 
 • Obvykle je však písemnou zveřejněna po celou dobu, kdy může veřejnost uplatňovat námitky a připomínky. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

U příslušné obce je možno podat návrh, podnět či žádost za účelem zahájení pořizování územního plánu. Podání se činí na předepsaném formuláři s přílohami. 

 • U pořizovatele lze uplatňovat připomínky a námitky v procesu pořizování ÚP: 
  • písemně u společného jednání tak i veřejného projednání návrhu ÚP, 
  • písemně (osobně) na podatelně Městského úřadu Sedlčany, 
  • písemně (zasláním poštou) na adresu: Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, 
  • elektronicky (e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu: podatelna@mesto-sedlcany.cz, 
  • elektronicky (datovou schránkou), IDSS: frsbn7e

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • S referenty odboru výstavby a územního plánování na MěÚ Sedlčany v úřední době, mimo úřední dobu po předchozí domluvě.

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 • Náklady na zpracování územního plánu hradí příslušná obec, pokud je však pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pro včasnou informovanost je vhodné pravidelně sledovat úřední desku příslušné obce i pořizovatele. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Lze využití internetový systém elektronické pošty, a nebo informační systém datových schránek.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánovací činnosti.

Datum poslední aktualizace: 15.2.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load