Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1560

Zrušení údaje o trvalém pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností;
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení;
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle třetího odstavce jen na žádost vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na žádost oprávněné osoby. Žadatel musí oprávněnost podání prokázat ohlašovně

Podmínky a postup řešení:

K zahájení správního řízení je třeba předložit žádost o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti. Doklady musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii.

Zároveň je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v žádosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného obecního úřadu

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Sedlčany Odbor vnitřních věcí, úsek všeobecné správy, evidence obyvatel

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad stvrzující, že žádost podává oprávněná osoba. 

 • Pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
 • Pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí 
 • Doklad, že osoba, proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od bytového družstva, vyjádření samotného dotčeného občana s jeho ověřeným podpisem,...)
 • Pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
 • Pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon, plná moc nemusí být ověřena

Formuláře:

 • Návrh volnou formou nebo prostřednictvím nepovinného formuláře, který lze získat na úseku všeobecné správy, evidence obyvatel

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 100,-Kč za osobu

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se vydává ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení k nimž lze připočíst dalších 30 dnů při nařízeném ústním jednání, předvolání apod

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Jen:
  1. Navrhovatel (-lé) - vlastník objektu nebo jeho uživatel (nájemce bytu),
  2. ten, komu se ruší trvalý pobyt

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel (navrhovatel) je povinen existenci zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu ve správním řízení prokázat, tzn. má důkazní břemeno, viz základní informace v úvodu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Odvolání, obnova řízení, postupuje se podle správního řádu

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pořádková pokuta, předvedení podle správního řádu

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. et Bc. Milena Barešová

Datum poslední aktualizace: 20.5.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load