Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
 • Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
 • Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.
 • Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec

Podmínky a postup řešení:

Občan ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu vzor tiskopisu, který je přílohou této životní situace, je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.).,

Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let musí mít vyplněný vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za dítě mladší 15 let vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.

 • prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pokud občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Má-li sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši  100.-Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu je poplatek 300.-Kč.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský  průkaz, nebo nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou,
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Formuláře:

 • "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na úseku na úseku všeobecné správy, evidence obyvatel

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti do 15ti let bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

 • Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel vyznačena bezodkladně a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pokud ke změně trvalého pobytu předkládá občanský průkaz.
 • Dle § 14 odst. 1 písm. d), bod 9. zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu. Další informace viz. občanské průkaz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 20.5.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load