Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydávání rybářských lístků

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru; tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Podmínky a postup řešení:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ing. Stanislav Dvořák
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 215

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 06) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Formuláře:

 • Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku" je k dispozici na odboru Životního prostředí

Správní a jiné poplatky:

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

 • 30 dní 200
 • 1 rok 100
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50
 • 3 roky 200
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100
 • 10 let 500
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu; ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.

V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popř. stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 1.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load