Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nález věci

Převzetí nalezených věcí a osobních dokladů, jejich evidence, dohledání a vydání majiteli věci, vyřazení z evidence.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 nálezce ztracené věci musí postupovat takto:

1. V případě, že z nálezu vyplývá identita majitele ztracené věci, je povinností nálezce, aby o nálezu informoval toho, komu předmětná věc patří. Současně má nárok na nálezné, což si musí vypořádat s řádným majitelem věci. (Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení).

2. Pokud je součástí nálezu osobní doklad (cestovní pas a občanský průkaz), ten je povinností Úřadu od nálezce převzít a předat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního, který podnikne další kroky, které mu ukládá zákon.

3. V případě, že majitel ztracené věci není znám, nálezce musí tuto odevzdat v recepci Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32. Po pracovní době se ztráty a nálezy vyřizují na Městské policii.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Recepce: Pracoviště: 1. budova MěÚ Sedlčany – radnice, Náměstí T. G. Masaryka č.p. 32 Tel. ústředna pro radnici čp. 32 a čp. 34: 318 822 582, 318 822 682, 318 820 365, 318 821 061, 318 822 742, 318 821 050
  • Úsek osobních dokladů: Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 OP tel.: 318 874 113, linka 24, 25 CD, OP občané mladší 15 let tel.: 318 874 113, linka 12

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad totožnosti

Lhůty pro vyřízení:

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena zpravidla do tří dnů.

§ 1057 zák. č. 89/2012, občanský zákoník

1. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako  poctivý držitel.

2. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

3. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 11.3.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load