Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o koncesi právní úprava: zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Oprávnění provozovat živnost vzniká (s výjimkou zahraničních fyzických osob, které nedoložily povolení k pobytu dle § 5 odst. 5 ŽZ, a nově založených právnických osob) fyzickým osobám, právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku a právnickým osobám, které se do obchodního či obdobného rejstříku nezapisují u ohlašovacích živností dnem ohlášení.

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI jsou:
a) volná živnost (s 80 obory činnosti)
b) řemeslné (seznam řemeslných živností je v příloze č. 1 živnostenského zákona)
c) vázané (seznam vázaných živností je v příloze č. 2 živnostenského zákona)
U koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o koncesi:

 • u fyzických osob - žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 • u právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti o koncesi a splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 1. osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 2. poštou, v případě elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny živnostenského rejstříku (dále jen ŽR) na https://www.rzp.cz/elpod.html
 4. elektronicky, prostřednictvím datové schránky
 5. prostřednictvím Czech Pointu

Podání musí být na předepsaném formuláři – viz bod 09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, Odbor obecní živnostenský úřad oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ. : 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 8.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

FYZICKÁ OSOBA:

 1. průkaz totožnosti
 2. doklady odborné způsobilosti – viz příloha č. 3 ŽZ
 3. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k sídlu, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele, nebo je-li na adrese sídla ohlašovny
 4. prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanovován. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo učiněn před živnostenským úřadem
 5.  je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc
 6. doklady potřebné k zaujetí stanoviska
PRÁVNICKÁ OSOBA:

 1. doklad – průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat za právnickou osobu
 2. doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 3. doklad o založení, pokud již není zapsána do veřejného rejstříku
 4. doklad o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k sídlu (pokud již toto není zapsáno ve veřejném rejstříku)
 5. prohlášení odpovědného zástupce, podpis musí být úředně ověřen nebo učiněn před živnostenským úřadem
 6. je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc
 7. doklady potřebné k zaujetí stanoviska 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi činí 1 000 Kč, v případě přijetí „další“ žádosti 500 Kč. Platí se jen za podání bez ohledu na počet oprávnění. 
Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru, nebo v pokladně MěÚ Sedlčany. Poplatek je splatný ke dni podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o žádosti o koncesi se vydává ve lhůtě dle správního řádu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load