Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podnikání v silniční motorové dopravě dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Ten, kdo chce provozovat silniční motorovou dopravu (SMD) pro cizí potřebu, musí mít živnostenské oprávnění (koncesi) v potřebném rozsahu:
a) SMD – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
b) SMD – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
c) SMD – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
d) SMD – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o koncesi:
 • Fyzická osoba – žadatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci
 • Právnická osoba – osoba oprávněná jednat za společnost (jednatel, předseda představenstva apod.), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Žadatel o koncesi musí splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti dle živnostenského zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 • Osobně na živnostenský úřad nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na https://www.rzp.cz/elpod.html
 • Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 • Prostřednictvím CzechPointu

Žádost o koncesi musí být podána na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – jednotný registrační formulář (JRF).

Formuláře na: http://www.mpo.cz/dokument159758.html nebo přímo na Odboru obecní živnostenský úřad Sedlčany

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace, 2. patro
  Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8.00 hodin až 17.00 hodin
  Úterý: 8.00 hodin až 15.00 hodin


  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:
 • Průkaz totožnosti
 • Jedná-li zástupce na základě plné moci – tuto plnou moc a průkaz totožnosti
 • Při žádosti o SMD nákladní - vozidly nad 3,5 tuny a osobní pro přepravu více než 9 osob
 • Doklady odborné způsobilosti (osvědčení)
 • Doklad o splnění finanční způsobilosti
 • Doklad osvědčující právní důvod pro užívání prostor ke splnění podmínky usazení v ČR – k užívání provozovny, kde budou uchovávány doklady k SMD (např. nájemní smlouva, souhlas všech vlastníků nemovitosti apod.)
 • Doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň jednoho „velkého“ vozidla (technický průkaz, nájemní smlouvu apod.)
 • Jestliže žadatel ustanovuje odpovědného zástupce, který má k podnikateli skutečnou vazbu – doklad o této vazbě (pracovní smlouvu, manažerskou smlouvu apod.)
 • Jestliže žadatel ustanovuje odpovědného zástupce – prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Další doklady, které plynou např. z toho, že žadatel o koncesi nemá trvalé bydliště na území ČR, nemá umístěno sídlo na adrese trvalého pobytu, má adresu bydliště na ohlašovně úřadu – v těchto případech je lépe kontaktovat přímo živnostenský úřad.

Právnická osoba:

 • Průkaz totožnosti osoby, která je oprávněna jednat za společnost
 • Jedná-li zástupce na základě plné moci – tuto plnou moc a průkaz totožnosti
 • Doklad o založení společnosti, pokud ještě není zapsána ve veřejném nebo jiném obdobném rejstříku.
 • Doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR umístěno sídlo (nájemní smlouva, souhlas všech vlastníků nemovitosti apod.), pokud sídlo ještě není zapsáno ve veřejném nebo jiném obdobném rejstříku.
 • Při žádosti o SMD nákladní vozidly nad 3,5 tuny a osobní pro přepravu více než 9 osob
 • Doklady odborné způsobilosti (osvědčení) odpovědného zástupce
 • Doklad o splnění finanční způsobilosti
 • Doklad osvědčující právní důvod pro užívání prostor ke splnění podmínky usazení v ČR – k užívání provozovny, kde budou uchovávány doklady k SMD (např. nájemní smlouva, souhlas všech vlastníků nemovitosti apod.)
 • Doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň jednoho „velkého“ vozidla (technický průkaz, nájemní smlouvu apod.)
 • Jestliže má odpovědný zástupce skutečnou vazbu k podnikateli – doklad o této vazbě (pracovní smlouvu, manažerskou smlouvu apod.)
 • Prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Další doklady, které plynou např. z toho, že žadatel o koncesi nemá sídlo na území ČR – v těchto případech je lépe kontaktovat přímo živnostenský úřad.

Formuláře:

 • Žádost o koncesi musí být podána na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – jednotný registrační formulář (JRF).
  http://www.mpo.cz/dokument159758.html
 • na Odboru obecní živnostenský úřad Sedlčany

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatek je určen položkou 24 zákona č. 634/2004 Sb., Zákona o správních poplatcích, v platném znění.
 • Za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000 Kč
 • Za přijetí další žádosti o koncesi – 500 Kč
 • Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru nebo na pokladně MěÚ 

Lhůty pro vyřízení:

 • Lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení koncese se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění.
 • Vzhledem k tomu, že k udělení této koncese je nutné stanovisko orgánu státní správy je lhůta 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odpovědný zástupce, pokud je ustanovován (§ 11 živnostenského zákona)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka Města Sedlčany: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load