Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení odpovědného zástupce právní úprava: § 11 zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 1. u fyzických osob - ohlašovatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 2. u právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Oznámení ustanovení odpovědného zástupce:

 • Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi – prostřednictvím formuláře „Jednotný registrační formulář“ – viz životní situace „Ohlášení živnosti“ a „Žádost o koncesi“
 • Při změně odpovědného zástupce – prostřednictvím formuláře „Změnový list“ – viz životní situace „Oznámení změn“.
 • Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 - ti dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (životní situace Oznámení přerušení provozování živnosti).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 • Osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na https://www.rzp.cz/elpod.html
 • Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 • Prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ.: 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 8.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. doklady o splnění odborné způsobilosti odpovědného zástupce
 2. prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Prohlášení lze učinit i přímo na živnostenském odboru s tím, že podpis odpovědného zástupce bude ověřen na místě.
 3. průkazy totožnosti jednajících osob, tedy oznamovatele a odpovědného zástupce

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

U ohlašovacích živností - žádné. U koncesovaných živností - podle položky 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost zpoplatněno částkou 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

 • při ohlášení živnosti - je ustanovený odpovědný zástupce zapsán do živnostenského rejstříku ke dni ohlášení živnosti (viz. životní situace Ohlášení živnosti).
 • při žádosti o koncesi - je odpovědný zástupce ustanovený dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, je účastníkem řízení. Rozhodnutí o udělení koncese se vydává nejpozději ve lhůtě dle správního řádu – viz životní situace „Žádost o koncesi“.
 • při změně odpovědného zástupce - je-li oznámení bezvadné, provede se zápis odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku u ohlašovacích živností nejpozději do 5 - ti pracovních dnů od oznámení. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.
 • U koncesovaných živností je změna odpovědného zástupce prováděna v režimu zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - tedy v samostatném řízení s lhůtou 30 - ti dnů od doručení oznámení změny odpovědného zástupce.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odpovědný zástupce

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load