Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi dle § 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Vzhledem k tomu, že změny, které podnikatel je povinen oznámit, jsou různého charakteru a mohou být doloženy různými doklady, doporučujeme kontaktovat živnostenský úřad, který Vám poradí s konkrétní situací.

Podnikatel nemá povinnost oznamovat změny, které jsou již zapsané v základních registrech, obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (platí pro občany ČR) nebo v informačním systému cizinců (platí pro cizince).
Např. - Změnu adresy trvalého bydliště fyzické osoby
- Změnu sídla právnické osoby
- Změnu statutárního orgánu právnické osoby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel:

 • Fyzická osoba – podnikatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci
 • Právnická osoba – osoba oprávněná jednat za společnost (jednatel, předseda představenstva apod.), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Podnikatel, který je povinen živnostenskému úřadu oznámit změny, musí změny oznámit v zákonné lhůtě a předložit o nich doklady.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 1. Osobně na živnostenský úřad nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 2. Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 3. Elektronicky, prostřednictvím Elektronické podatelny ŽR na https://www.rzp.cz/elpod.html
 4. Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 5. Prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace, 2. patro
  Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8.00 hodin až 17.00 hodin
  Úterý: 8.00 hodin až 15.00 hodin

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:
 • Průkaz totožnosti
 • Jedná-li zástupce na základě plné moci – tuto plnou moc a průkaz totožnosti
 • Doklady, kterými prokážete oznamovanou změnu

Právnická osoba:

 • Průkaz totožnosti osoby, která je oprávněna jednat za společnost
 • Jedná-li zástupce na základě plné moci – tuto plnou moc a průkaz totožnosti
 • Doklady, kterými prokážete oznamovanou změnu

Formuláře:

 • Oznámení změny nemusí být podáno na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, ale může být využit formulář „Změnový list“. Z podání musí být zřejmé, kdo jej podává a co požaduje.
  Formulář, který lze využít na: http://www.mpo.cz/dokument159758.html nebo přímo na Odboru obecní živnostenský úřad Sedlčany

  http://www.mpo.cz/dokument159758.html

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatek je určen položkou 24 zákona č. 634/2004 Sb., Zákona o správních poplatcích, v platném znění, podle druhu oznamované změny.
 • Je-li poplatek stanoven, hradí se v hotovosti na živnostenském odboru nebo na pokladně MěÚ.

Lhůty pro vyřízení:

 • Lhůty pro zápis oznámené změny do živnostenského rejstříku jsou určeny podle druhu oznamované změny.
 • Změna, o které není nutno rozhodovat ve správním řízení, je zapsána do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne, kdy živnostenský úřad přijal podání se všemi náležitostmi.
 • U změny, o které se rozhoduje ve správním řízení, se lhůty pro vydání rozhodnutí řídí zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odpovědný zástupce, pokud je ustanovován (§ 11 živnostenského zákona)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka Města Sedlčany: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load