Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Evidence zemědělského podnikatele - Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Podnikání v zemědělství právní úprava: zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zápis do Evidence zemědělských podnikatelů (dále jen EZP) provede příslušný živnostenský úřad. Zemědělským podnikatelem je podle výše uvedeného zákona fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a za podmínek stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zemědělský podnikatel:
a) u fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci
b) u právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zástupce na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

FYZICKÉ OSOBY – plná svéprávnost, trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU. Není-li žadatel občanem ČR nebo členského státu EU, má povinnost prokázat základní znalost českého jazyka.
PRÁVNICKÉ OSOBY - ke dni podání žádosti o zápis do EZP musí být právnická osoba založena

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemné žádosti o zaevidování do EZP:

 • Osobně na živnostenský odbor nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • Poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • Elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany,
  Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny: PO., STŘ.: 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 8.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

FYZICKÁ OSOBA:
a) průkaz totožnosti
b) je-li podnikatel zastoupen zmocněncem - plná moc a průkaz totožnosti zástupce

PRÁVNICKÁ OSOBA: 
a) průkaz totožnosti osoby jednající jejím jménem
b) doklad o založení právnické osoby, není-li zapsána ve veřejném nebo  jiném  obdobném rejstříku
c) je-li podnikatel zastoupen zmocněncem - plná moc a průkaz totožnosti zástupce

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1 000 Kč (v souladu s položkou č. 6 zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).  
Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském odboru, nebo v pokladně MěÚ Sedlčany

Lhůty pro vyřízení:

Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele je vydáno do 30 dnů od podání žádosti

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Situace, které mohou v průběhu zemědělského podnikání nastat:

  a) Nastanou změny v údajích uvedených na Osvědčení zemědělského podnikatele. Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů zapisovaných do EZP, a to nejpozději do 15 – ti dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změny je nutné oznámit na Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad, v úředních hodinách. Správní poplatky jsou stanoveny v souladu s položkou č. 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tiskopisy jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/, nebo na Městském úřadu Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad.

  b) Podnikatel chce přerušit provozování zemědělské výroby. Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Přerušení provozování zemědělské výroby je nutné oznámit na Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, Odbor obecní živnostenský úřad, v úředních hodinách. Správní poplatky nejsou stanoveny. Tiskopisy jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/, nebo na Městském úřadu Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad.

  c) Podnikatel chce pokračovat v provozování zemědělské výroby. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo její provozování přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno. Pokračování v provozování zemědělské výroby je nutné oznámit na Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, Odbor obecní živnostenský úřad, v úředních hodinách. Správní poplatky nejsou stanoveny. Tiskopisy jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/, nebo na Městském úřadu Sedlčany, Odbod obecní živnostenský úřad.

  d) Podnikatel chce požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Pokud zemědělský podnikatel dále nechce provozovat zemědělskou výrobu, může požádat o vyřazení z EZP. Žádost o vyřazení z EZP je třeba podat na Městský úřad Sedlčany, Náměstí T. G. Masaryka 34, Odbor obecní živnostenský úřad, v úředních hodinách. Správní poplatky nejsou stanoveny. Tiskopisy jsou k dispozici na Městském úřadu Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad.

Datum poslední aktualizace: 23.4.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load