Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost oznámení záměru

Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Výčet všech staveb, u kterých postačí územní souhlas je uveden v ustanovení § 96 odst. 2 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby, která nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.
  • K oznámení oznamovatel připojí další náležitosti uvedené v ustanovení § 96 odst. 3 stavebního zákona.

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load