Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 
 • Ředitel mateřské školy rozhoduje podle předem stanovených kriterií o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se ve stanoveném termínu a podat písemnou žádost řediteli mateřské školy, kterou si rodič zvolil.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ve spádové mateřské škole, pokud si zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu, s ředitelem mateřské školy, ve stanoveném termínu.
  • Dana Čížková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104A

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o přijetí dítěte, občanský průkaz, rodný list dítěte, kartička zdravotní pojišťovny

Formuláře:

 • Formulář žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si lze vyzvednout v příslušné mateřské škole.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Řízení o přijetí dítěte do mateřské školy je správním řízením. Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je přijetí dítěte mladšího pěti let podmíněno doložením dokladu o povinném očkování dítěte, které vydává dětský lékař.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Informace k zápisu uvedeny na webových stránkách mateřské školy http://www.ms-sedlcany.cz/?page_id=25, možnost dotazů na e-mail adrese ms@ms-sedlcany.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Postup určuje § 34 odst. 2 až 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 4.8.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load