Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

Podmínky a postup řešení:

Návštěva pracoviště, které provádí vidimaci a legalizaci v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., a Vyhl. č. 36/2006 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při žádosti o vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost a ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině. Úřad neodpovídá za obsah vidimované listiny. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Kdy se vidimace neprovede? § 9 zákona č. 21/2006 Sb.:

Vidimace se neprovede

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.

Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, legalizace se neprovede.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • budova náměstí T. G. Masaryka 32
  Telefon: 314 002 900

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Vidimace - originál listiny.
 • Legalizace - text na listině.

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti:

 • Platný občanský průkaz nebo pas, jde-li o státního občana ČR.
 • Průkaz o povolení pobytu nebo pas nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince.
 • Průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
 • Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
 • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou platební kartou :

 • 30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu).
 • 30,- Kč za ověření každé, i započaté stránky (formát A4 a menší).

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, v případě zamítnutí žádosti jsou lhůty pro rozhodnutí stanoveny správním řádem.

V případě nevyhovění ústní žádosti o vidimaci či legalizaci, bude postupováno dle § 155 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
 1. Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.
 2. Je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
 3. Pokud správní orgán shledá, že nelze vydat vyjádření nebo osvědčení, provést ověření nebo učinit sdělení, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
Z důvodové zprávy:
Zvláštním typem neformálního řízení jsou osvědčovací, ověřovací a obdobné úkony. Z tohoto důvodu je pro ně třeba upravit zvláštní postup.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 20.5.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load