Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Projekt Czech POINT

Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob, z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění konverze dokumentů ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Žadatelem je fyzická osoba, které je možno vydat na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech POINT.
 • Požádat o výpis může občan, kterého se výpis týká, nebo osoba zmocněná na základě ověřené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel se dostaví na úřad a sdělí potřebné údaje k vydání ověřených výpisů ze systému Czech POINT:
1. U výpisu z katastru nemovitostí:

 • název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
 • číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
 • číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
 • číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
bez těchto údajů nelze výpis vyhotovit

2. U výpisu snímku z katastrální mapy:

 • číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu)
nebo
 • číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům)
bez těchto údajů nelze výpis vyhotovit

3. U výpisu z veřejného rejstříku: sdělí žadatel IČ obchodní organizace

4. U výpisu ze živnostenského rejstříku: sdělí žadatel IČ organizace - v případě živnostenského rejstříku je možné vydat výpis jen z veřejné části, výpis z neveřejné části může nadále poskytovat jen živnostenský odbor.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Výstupy z veřejných i neveřejných informačních systémů jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • T. G. Masaryka č. 32 (budova radnice), tel.: 318 822 682
  odbor vnitřních věcí:
 • T. G. Masaryka č. 32 (budova radnice), tel.: 318 822 682
  odbor majetku: NE VIDIMACE A LEGALIZACE, POUZE VÝPISY
 • T. G. Masaryka č. 32 (budova radnice), tel.: 318 822 682
  odbor majetku: NE VIDIMACE A LEGALIZACE, POUZE VÝPISY
 • T. G. Masaryka č. 34, tel.: 318 822 582
  odbor živnostenský: NE VIDIMACE A LEGALIZACE, POUZE VÝPISY
  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
 • Nádražní č. 336, tel.: 318 874 113
  odbor vnitřních věcí:
 • Nádražní č. 336, tel.: 318 874 113
  odbor vnitřních věcí:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o výdej ověřených výstupů z veřejných evidencí - jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, výpisy snímků z katastrálních map, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob a z insolvenčního rejstříku, není třeba předkládat žádné osobní doklady.
Žadatel musí sdělit pracovnici následující informace nutné k provedení požadovaného výstupu ze systému Czech POINT:

 • k žádosti o výpis z katastru nemovitostí sdělí žadatel název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
 • číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
 • číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
 • číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
 • k žádosti o výpis z katastrální mapy sdělí žadatel:
 • číslo parcely, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
 • číslo popisné budovy, obec, část obce (jedná-li se o dům),
bez těchto údajů nelze výpis vyhotovit;

 • - k žádosti o výpis z veřejného rejstříku sdělí žadatel IČ organizace,
 • - k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku sdělí žadatel IČ živnosti,
 • - k žádosti o výpis z trestního rejstříku právnických osob sdělí žadatel IČ organizace,
 • - k žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku sdělí žadatel IČ nebo osobní údaje.

K žádosti o výdej ověřených výstupů z neveřejných evidencí - jedná se o výpis z bodového hodnocení, výpis z rejstříku trestů pro fyzickou osobu, agendy datových schránek, agendy registrů, zprostředkovaná identifikace, je třeba předložit doklad totožnosti. U výpisu z bodového hodnocení se případně dokládá řidičský průkaz. U výpisu z trestního rejstříku se případně dokládá rodný list k doložení rodného příjmení, pokud není uvedeno v dokladu totožnosti. U zprostředkované identifikace žadatel doloží další podpůrný doklad.

Další dotazy, hlavně ohledně agend datových schránek, agend registrů a týkající se zprostředkované identifikace, zodpovíme přímo na pracovišti nebo telefonicky.

Formuláře:

 • - Pro výpisy z veřejné evidence - katastr nemovitostí, katastrální mapa, veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ a rejstřík OPS), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH a pro rejstřík trestů právnických osob se formuláře nepoužívají.
  - Výpisy z neveřejné evidence - výpis z bodového hodnocení řidiče - formulář se nepoužívá.
  - Výpis z rejstříku trestů, agenda datových schránek, agenda registrů - formulář žádosti je elektronicky vyplněn úředníkem, vytištěn a přeložen žadateli k podpisu.
  - Sepsání veřejné listiny o identifikaci je provedeno elektronicky, veřejná listina je vytištěna a předložena žadateli k podpisu.

Správní a jiné poplatky:

 1. Za vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a z bodového hodnocení osoby (řidiče) je stanoven správní poplatek podle položky 3 písm. d) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100 Kč za první stranu výpisu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.
 2. Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob - přijetí žádosti o vydání elektronického výpisu z evidence rejstříků trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč, nelze použít kolek (položka 10 písm. a) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč (dle položky 10 písm. c) sazebníku správ. poplatků zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou zákonem stanoveny. Výdej ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy - Czech POINT je zajištěn na počkání. V případě žádosti o výpis z rejstříku trestů u občanů z členských států EU se rejstřík trestů nevydá na počkání, ale je podána elektronická žádost. Žadatel do žádosti zadá svůj e-mail, na který obdrží informaci o zpracování jeho žádosti, na základě které si zpracovaný výpis z rejstříku trestů vyzvedne.

Rozsáhlejší práce, které se týkají například ověřování listin, jsou vyzvedávány v termínu, který si s žadatelem předem domluvíme.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 20.5.2021

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load